Privatumo politika

Duomenų valdytojas

 • 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas pagal 2018-09-19 Bendro duomenų valdymo susitarimą Nr. 2018019 yra Paysera tinklas. Paysera kontaktiniai duomenys skelbiami Paysera puslapyje. Paysera paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: [email protected].
 • 2. Paysera teikia Trumpųjų žinučių LightSMS sistemoje siuntimo paslaugą, prieinamą adresu www.lightsms.com (toliau – LightSMS sistema).

Bendrosios nuostatos

 • 3. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai, asmenims naudojantis LightSMS sistema.
 • 4. Privatumo politika taikoma visiems asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi LightSMS sistema. Jeigu paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurio duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai pagal BDAR 14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ar kt.) apie jų duomenų perdavimą Paysera.
 • 5. Paysera tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, LightSMS sistemoje tvarkomų asmens duomenų bei kitos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo Paysera naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
 • 6. Paysera surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.
 • 7. Asmens duomenis Paysera gauna Klientui susiejus savo LightSMS paskyrą su savo elektroninių pinigų sąskaita mokėjimų sistemoje Paysera (www.paysera.com).
 • 8. Paysera LightSMS sistemoje asmens duomenų tvarkymui turi teisę pasitelkti trečiuosius asmens - asmens duomenų tvarkytojus (įskaitant ir tvarkytojus iš trečiųjų šalių) tam, kad trumpųjų žinučių siuntimo paslauga veiktų ir sistema būtų vystoma tinkamai, t.y. sistemos administratorius, palaikytojus, vystytojus, sistemos dalyvius, mobiliuosius operatorius ar jų tarpininkus, per kuriuos siunčiamos trumposios žinutės. Tokių asmens duomenų tvarkytojų pasitelkimas yra būtinas sutarties su asmeniu vykdymui ir paslaugos asmeniui suteikimui. Paysera patvirtina, kad jos pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones.
 • 9. Visa informacija, kurią Paysera tvarko, yra pateikiama asmens, vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais.
 • 10. Paysera nenaudoja jokių asmens duomenų, surinktų LightSMS sistemoje, tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • 11. Paysera informuos LightSMS sistemos naudotojus, jei tam tikrais atvejais iškiltų poreikis naudotis asmens duomenis kitais tikslais nei konkrečiai nustatyta šioje Privatumo politikoje. Informavimas visais atvejais vykdomas prieš tai, kai pradedami rinkti asmens duomenys.

Privatumo politikos laikymasis

 • 12. Asmuo, lankydamasis šiame tinklalapyje (www.lightsms.com) ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) Paslaugomis, pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytomis sąlygomis, jis neturi teisės naudotis LightSMS sistema ir joje teikiamomis Paslaugomis.
 • 13. Sutikdamas su Privatumo politika, asmuo suteikia teisę Paysera tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Asmens duomenų rinkimo tikslas

 • 14. TIKSLAS: trumpųjų žinučių LightSMS sistemoje siuntimo paslauga
 • 14.1. Asmens duomenys šiuo tikslu yra tvarkomi siekiant suteikti klientui trumpųjų žinučių siuntimo paslaugą LightSMS sistemoje.
 • 14.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: kliento vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos Paysera sistemoje numeris, kliento unikalus numeris Paysera sistemoje, sąskaitos likutis.
 • 14.3. Duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų nuo paskutinių trumpųjų žinučių išsiuntimo dienos.
 • 14.4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį su duomenų subjektu arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.
 • 14.5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai duomenų subjektas.
 • 15. TIKSLAS: asmens duomenų naudojimas vidaus administravimo tikslais
 • 15.1. Paysera turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais: tam, kad pagerintų LightSMS sistemos darbą, funkcionalumą, kad geriau suprastų naudotojų poreikius, pagerintų paslaugas ir pan.;
 • 15.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: kliento vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos Paysera sistemoje numeris, kliento unikalus numeris Paysera sistemoje, sąskaitos likutis.
 • 15.3. Duomenų saugojimo terminas: iki dalykinių santykių pabaigos.
 • 15.4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Paysera teisėtas interesas.
 • 15.5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai duomenų subjektas.
 • 16. TIKSLAS: asmens duomenų naudojimas komunikacijos su klientais tikslu
 • 16.1. Jei asmuo savanoriškai pateikė Paysera savo asmens duomenis dėl tam tikros specifinės priežasties, Paysera gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti, pvz., jei asmuo susisiekia su Paysera elektroniniu paštu, pateikdamas užklausą dėl paslaugų LightSMS sistemoje, Paysera naudoja ir išsaugo asmens pateiktus jo duomenis tam, kad pateiktų atsakymą į asmens klausimą, išspręstų susidariusią problemą bei atsakytų nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • 16.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: kliento vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos Paysera sistemoje numeris, kliento unikalus numeris Paysera sistemoje, sąskaitos likutis.
 • 16.3. Duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių su klientų pabaigos.
 • 16.4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį su duomenų subjektu arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.
 • 16.5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai duomenų subjektas

Susipažinimas su Paysera turimais asmens duomenimis, netikslumų pataisymas ir nesutikimas dėl tvarkymo ir kitos teisės

 • 17. Asmuo turi teisę:
 • 17.1. TEISĘ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS: gauti informaciją apie tai, ar Paysera tvarko jūsų asmens duomenis, ir, jei taip, susipažinti su Paysera tvarkomais jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš Paysera savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Paysera, gavus jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodys atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
 • 17.2. TEISĘ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS: jei Paysera tvarkomi jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į Paysera raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikiant prašymą;
 • 17.3. TEISĘ BŪTI PAMIRŠTAM: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Paysera asmeniškai, paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis. Jeigu jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Paysera išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 • 17.4. TEISĘ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti ar vykdyti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis;
 • 17.5. TEISĘ NESUTIKTI: teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (kai taikoma);
 • 17.6. TEISĘ PATEIKTI SKUNDĄ dėl savo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus;
 • 17.7. TEISĘ KREIPTIS į asmens duomenų valdytoją ir (ar) duomenų apsaugos pareigūną dėl savo teisių įgyvendinimo;
 • 17.8. kitas teisės aktų nustatytas teises.
 • 18. Prašymą dėl susipažinimo su Paysera turimais asmens duomenimis, pataisymų ir nesutikimo asmuo gali siųsti elektroninio pašto adresu: [email protected]. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Prašymas turi būti pasirašytas el. parašu.
 • 18.1. Jeigu prašymas teikiamas per atstovą el. paštu, atstovavimą patvirtinantis dokumentas taip pat turi būti abiejų šalių pasirašytas el. parašu.

Duomenų atskleidimas

 • 19. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be asmens sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Paysera pasitelkiamus asmens duomenų tvarkytojus bei atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais.
 • 20. Paysera gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Paysera taip pat gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir, tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Paysera įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 • 20.1. jei yra asmens sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • 20.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • 20.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 • 20.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 • 21. Paysera turi teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Paysera vardu atliktų tam tikras asmens duomenų tvarkymo funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri asmens informacija. Tačiau tokiais atvejais Paysera užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Slapukai ir lankomumas

 • 22. Paysera gali naudoti slapukus (angl. cookies) LightSMS sistemoje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens interneto tinklo naršyklę ir saugomos asmens kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens kompiuterio identifikavimui ir palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Paysera dažniausiai naudoja tik būtinuosius slapukus, kurie asmens įrenginyje naudojami identifikavimui, svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat asmens prieigos prie šios svetainės ar joje esančios informacijos palengvinimui. Gavusi vartotojo sutikimą, Paysera gali naudoti ir kitus slapukus. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
 • 23. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:
Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
LOCAL_LANG: kalbos parametras kol klientas nepasikeičia kalbos saugo kokią kalbą vartotojas yra pasirinkęs
REFERAL_LINK Nuorodos parametras 15 min. Tikrinama, iš kokio puslapio atėjo asmuo
LEFT_MENU_TYPE: Meniu tipas neapibrėžtas Saugomas pasirinktas meniu interfeisas
PHPSESSID Sesijos ID Kol baigiasi sesija Saugomas sesijos ID numeris
 • 24. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų, Paysera stebi LightSMS sistemos ir tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų apsilankė tinklapyje, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti Paysera teikiamas Paslaugas.

Baigiamosios nuostatos

 • 25. Privatumo politika taikoma tik tokiai informacijai, kuri gali būti surenkama iš asmenų jiems naudojantis LightSMS sistema, kuri yra laikytina asmens duomenimis, t. y. informacijai, kuri gali būti tiesiogiai susijusi su asmeniu ar pagal kurią asmuo gali būti identifikuojamas. Šios Privatumo politikos nuostatos netaikomos informacijos atžvilgiu, kuri nėra laikytina asmens duomenimis.
 • 26. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.lightsms.com. Todėl asmenims, lankantis šiame tinklalapyje ir naudojantis LightSMS sistema, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma asmens apsilankymo tinklalapyje ir naudojimosi LightSMS sistemamomentu.
 • 27. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.