Privatumo politika

Duomenų valdytojas

 • 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Paysera LTD“, juridinio asmens kodas 10001367, adresas: 43 Gunnersbury Court Bollo Lane, London, Uk (toliau – Paysera), jos filialai ir atstovybės, Paysera grupės įmonės, atsižvelgiant į asmens (kliento rezidavimo valstybę), bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos "Paysera LTD", UAB pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti „Paysera LTD“ UAB vardu. Paysera kontaktiniai duomenys skelbiami www.paysera.com. Paysera paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: [email protected]
 • 2. Paysera teikia Trumpųjų žinučių siuntimo sistemą LightSMS, prieinamą adresu lightsms.com (toliau – LightSMS sistema).

Privatumo politikos tikslai

 • 3. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, asmens duomenų apimtys, tikslai ir kiti svarbūs aspektai, asmenims naudojantis LightSMS sistema.
 • 4. Privatumo politika taikoma visiems asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi LightSMS sistema.
 • 5. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti LightSMS sistemos naudotojų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 • 6. Paysera gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti LightSMS sistemoje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Paysera naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
 • 7. Paysera surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Privatumo politikos laikymasis

 • 8. Asmuo, lankydamasis šiame tinklalapyje (lightsms.com) ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) Paslaugomis, pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytomis sąlygomis, jis neturi teisės naudotis LightSMS sistema ir joje teikiamomis Paslaugomis.
 • 9. Sutikdamas su Privatumo politika, asmuo suteikia teisę Paysera tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

LightSMS sistemoje renkami asmens duomenys

 • 10. Privatumo politika taikoma tik tokiai informacijai, kuri gali būti surenkama iš asmenų jiems naudojantis Paslaugomis, kuri yra laikytina asmens duomenimis, t. y. informacijai, kuri gali būti tiesiogiai susijusi su asmeniu ar pagal kurią asmuo gali būti identifikuojamas. Šios Privatumo politikos nuostatos netaikomos informacijos atžvilgiu, kuri nėra laikytina asmens duomenimis.
 • 11. Paysera LightSMS sistemoje renka tokius asmens duomenis: kliento vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos Paysera sistemoje numeris, kliento unikalus numeris Paysera sistemoje, sąskaitos likutis.
 • 12. Šiuos duomenis Paysera gauna Klientui susiejus savo LightSMS paskyrą su savo elektroninių pinigų sąskaita mokėjimų sistemoje Paysera (www.paysera.com).
 • 13. Paysera LightSMS sistemoje asmens duomenų tvarkymui turi teisę pasitelkti trečiuosius asmens - asmens duomenų tvarkytojus (įskaitant ir tvarkytojus iš trečiųjų šalių) tam, kad trumpųjų žinučių paslauga veiktų ir sistema būtų vystoma tinkamai, t.y. sistemos administratorius, palaikytojus, vystytojus, sistemos dalyvius, mobiliuosius operatorius ar jų tarpininkus, per kuriuos siunčiamos trumposios žinutės. Tokių asmens duomenų tvarkytojų pasitelkimas yra būtinas sutarties su asmeniu vykdymui ir paslaugos asmeniui suteikimui. Paysera patvirtina, kad jos pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones.

Asmens duomenų rinkimo tikslas

 • 14. Visi duomenys, kuriuos Paysera renka LightSMS sistemoje yra tvarkomi šiuo tikslu: teikti trumpųjų žinučių LightSMS sistemoje siuntimo paslaugą.

Asmens duomenų naudojimas vidaus administravimo tikslais

 • 15. Paysera turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:
 • 15.1. tam, kad pagerintų LightSMS sistemos darbą, funkcionalumą, kad geriau suprastų naudotojų poreikius, pagerintų paslaugas ir pan.
 • 15.2. taip pat jei asmuo savanoriškai pateikė Paysera savo asmens duomenis dėl tam tikros specifinės priežasties, Paysera gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti, pvz., jei asmuo susisiekia su Paysera elektroniniu paštu, pateikdamas užklausą dėl paslaugų LightSMS sistemoje, Paysera naudoja ir išsaugo asmens pateiktus jo duomenis tam, kad pateiktų atsakymą į asmens klausimą, išspręstų susidariusią problemą bei atsakytų nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • 16. Paysera nenaudoja jokių asmens duomenų, surinktų LightSMS sistemoje, tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • 17. Paysera informuos LightSMS sistemos naudotojus, jei tam tikrais atvejais iškiltų poreikis naudotis asmens duomenis kitais tikslais nei konkrečiai nustatyta šioje Privatumo politikoje. Informavimas visais atvejais vykdomas prieš tai, kai pradedami rinkti asmens duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 • 18. Paysera saugo surinktus asmens duomenis ne ilgiau 10 (dešimt) metų nuo paskutinių Trumpųjų žinučių išsiuntimo dienos.

Duomenų teikimo savanoriškumas, teisingumas ir išsamumas

 • 19. Visa informacija, kurią Paysera tvarko, yra pateikiama asmens vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais.

Duomenų atskleidimas

 • 20. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be asmens sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Paysera pasitelkiamus asmens duomenų tvarkytojus bei atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais.
 • 21. Paysera gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Paysera taip pat gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Paysera įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 • 21.1. jei yra asmens sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • 21.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • 21.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 • 21.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 • 22. Paysera turi teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Paysera vardu atliktų tam tikras asmens duomenų tvarkymo funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri asmens informacija. Tačiau tokiais atvejais Paysera užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Susipažinimas su Paysera turimais asmens duomenimis, netikslumų pataisymas ir nesutikimas dėl tvarkymo ir kitos teisės

 • 23. Asmuo turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Paysera LightSMS sistemoje surinktais ir turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
 • 24. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtina paslaugoms teikti.
 • 25. Asmens duomenų subjektas turi teisę prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Paysera asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Paysera išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti Jūsų asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl Paysera teisės aktais nustatytos prievolės saugoti kliento asmens duomenis.
 • 26. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
 • 27. Asmens duomenų subjektas turi teisę dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus; dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir/ar duomenų apsaugos pareigūną; kitas teisės aktų nustatytas teises.
 • 28. Prašymą dėl susipažinimo su Paysera turimais asmens duomenimis, pataisymų ir nesutikimo asmuo gali siųsti elektroniniu paštu adresu: [email protected] Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą.

Slapukai ir lankomumas

 • 29. Paysera gali naudoti slapukus (angl. cookies) LightSMS sistemoje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens interneto tinklo naršyklę ir saugomos asmens kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens kompiuterio identifikavimui ir palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Asmuo sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
 • 30. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.
 • 31.
Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
LOCAL_LANG: kalbos parametras kol klientas nepasikeičia kalbos saugo kokią kalbą vartotojas yra pasirinkęs
REFERAL_LINK Nuorodos parametras 15 min. Tikrinama, iš kokio puslapio atėjo asmuo
LEFT_MENU_TYPE: Meniu tipas neapibrėžtas Saugomas pasirinktas meniu interfeisas
PHPSESSID Sesijos ID Kol baigiasi sesija Saugomas sesijos ID numeris
 • 32. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų Paysera stebi LightSMS sistemos ir tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų apsilankė tinklapyje, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti Paysera teikiamas Paslaugas.

Baigiamosios nuostatos

 • 33. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje lightsms.com. Todėl asmenims, lankantis šiame tinklapyje ir naudojantis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma asmens apsilankymo tinklapyje ir naudojimosi Paslaugomis momentu.
 • 34. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.